Sąd Rejonowy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 18

27-500 Opatów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax: 15 86 82 602

NIP: 8631699485

REGON: 000322293-00043

 

Godziny pracy poszczególnych komórek organizacyjnych

Sądu Rejonowego w Opatowie od dnia 2 maja 2018 roku

 


 
Zarządzeniem Nr 7/2018 Dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Opatowie
z dnia 22 października 2018 roku:
 - dzień 1 grudnia 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Rejonowego w Opatowie
 - dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Opatowie w dniu 1 grudnia 2018 roku 7:30 do 15:30


 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 18, 27 – 500 Opatów

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach możliwy jest pod numerem telefonu  (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy)przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,na podstawie:

 - art. 6 ust. 1

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

oraz

- art. 9

 ust. 1Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

lit. f -  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OPATOWIE

             

 

• administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów
• monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
• podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
• zapisy z monitoringu  przechowywany będzie w okresie 30 dni
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach możliwy jest pod numerem telefonu (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:

infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 16:00

Szanowni Państwo.
Informujemy, iż w dniach 24 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2018 roku Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów

czynne będzie w godzinach 7.30 – 15.30


 

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Opatowie:
poniedziałek: 7:30 - 18:00

wtorek - piątek: 7:30- 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7:45 - 17:45

wtorek - piątek: 7:45 - 15:15

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Opatowie:

8:45 - 11:00

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opatowie: miasto i gmina Opatów.
Gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Opatowie: rozpoznawanie spraw w  I instancji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich oraz spraw wieczystoksięgowych.

 

INFORMACJA

Zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2018 roku nastąpi zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej oraz brak możliwości ich wykorzystania po tym terminie.

Informujemy także, że nie ma możliwości zwrotu uprzednio zakupionych znaków zarówno przed jak i po w/w terminie.

 

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Opatowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w środy w godzinach od 13.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu ( Nr tel. 15 86 82 799 wew.201).

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności sądu powierza się pracownikom Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Opatowie.

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).

 

Jednostki nadrzędne

Pozostałe jednostki okręgu kieleckiego