Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opatowie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07-10-2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1407).

Sąd Rejonowy w Opatowie  stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.Nr 78, poz. 483).

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Opatowie regulują w szczególności:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2014. poz. 259),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. - w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 69 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)